ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีนโยบายในการจัดทำ นำไปปฏิบัติและคงไว้ซึ่งระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008) เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงแบ่งการทำงานตามโครงสร้างขององค์กร ตามขอบเขตการควบคุมดูแลจาก Director แต่ละฝ่าย/แผนก คลิกที่ลิงค์ตามฝ่าย/แผนกของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละฝ่าย/แผนกค่ะ

JSP Pharma (Lumphun Branch)